Disclaimer


Clixxoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Ook is Clixxoo niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
Aan de gegevens die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

De merken van Clixxoo mogen niet gebruikt worden door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clixxoo. Het ongeoorloofd gebruik maken van de merken van Clixxoo wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.Copyright © 2022 Clixxoo

Op de webpagina’s van Clixxoo is het auteursrecht van toepassing. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clixxoo. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van Clixxoo wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Logo Communicatie Centraal

Clixxoo, onderdeel van

Communicatie Centraal